../!extern/snapshots/QU_XF000SFJBJPY.png


 02.06.2014 13:45:21  35046 bytes
../!extern/snapshots/QU_XF000SFJBJPY_200x129.png


 02.06.2014 13:45:21  1656 bytes
../!extern/snapshots/QU_XF000SFJBJPY_AEX.png


 02.06.2014 13:45:22  62499 bytes
../!extern/snapshots/QU_XF000SFJBJPY_AEX_big.png


 02.06.2014 13:45:22  101207 bytes
../!extern/snapshots/QU_XF000SFJBJPY_AT000097979.png


 02.06.2014 13:45:26  62587 bytes
../!extern/snapshots/QU_XF000SFJBJPY_AT0000979794_200x129.png


 02.06.2014 13:45:26  2357 bytes
../!extern/snapshots/QU_XF000SFJBJPY_AT0000979794_big.png


 02.06.2014 13:45:27  101691 bytes
../!extern/snapshots/QU_XF000SFJBJPY_big.png


 02.06.2014 13:45:21  92015 bytes
../!extern/snapshots/QU_XF000SFJBJPY_DJI.png


 02.06.2014 13:45:26  59094 bytes
../!extern/snapshots/QU_XF000SFJBJPY_DJI_200x129.png


 02.06.2014 13:45:26  2190 bytes
../!extern/snapshots/QU_XF000SFJBJPY_DJI_big.png


 02.06.2014 13:45:26  94564 bytes
../!extern/snapshots/QU_XF000SFJBJPY_DX.png


 02.06.2014 13:45:25  59536 bytes
../!extern/snapshots/QU_XF000SFJBJPY_DX_200x129.png


 02.06.2014 13:45:25  2281 bytes
../!extern/snapshots/QU_XF000SFJBJPY_DX_big.png


 02.06.2014 13:45:25  94992 bytes
../!extern/snapshots/QU_XF000SFJBJPY_MSCIW.png


 02.06.2014 13:45:21  62717 bytes
../!extern/snapshots/QU_XF000SFJBJPY_MSCIW_200x129.png


 02.06.2014 13:45:27  2465 bytes
../!extern/snapshots/QU_XF000SFJBJPY_MSCIW_big.png


 02.06.2014 13:45:22  101827 bytes
../!extern/snapshots/QU_XF000SFJBJPY_NasdaqComp_big.png


 02.06.2014 13:45:23  93769 bytes
../!extern/snapshots/QU_XF000SFJBJPY_Nikkei_big.png


 02.06.2014 13:45:23  101543 bytes
../!extern/snapshots/QU_XF000SFJBJPY_Q_AG.png


 02.06.2014 13:45:23  62587 bytes
../!extern/snapshots/QU_XF000SFJBJPY_Q_AG_big.png


 02.06.2014 13:45:24  101593 bytes
../!extern/snapshots/QU_XF000SFJBJPY_SP500.png


 02.06.2014 13:45:24  61638 bytes
../!extern/snapshots/QU_XF000SFJBJPY_SP500_200x129.png


 02.06.2014 13:45:25  2336 bytes
../!extern/snapshots/QU_XF000SFJBJPY_SP500_big.png


 02.06.2014 13:45:24  100072 bytes